ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

HOSPITALITAT DE VIC -

21 Octubre 2017
            


EL motiu d’avançar l’assemblea, és perque el nou equip dirigent diocesà

ja pugui treballar de ple en l’organització del 51è Pelegrinatge a Lurdes dels

bisbats de Vic i Solsona, que tindrà lloc del 16 al 20 de juny de 2018.


ORDRE DEL DIA


  1. -PREGÀRIA INICIAL

  2. -LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

  3. -ELECCIÓ DELS NOUS VOCALS PER FORMAR PART DE LA JUNTA DIOCESANA

  4. -APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA TERNA A PRESENTAR AL SR.BISBE PER L’ELECCIÓ

  DEL NOU PRESIDENT

- PRECS I PREGUNTES


  1. -ELECCIÓ DE CINC NOUS VOCALS


Us notifiquem que en l’Assemblea Diocesana Extraordinària s’han de renovar 5 membres de

l’Equip Dirigent Diocesà que segons marquen els estatuts son:


  1. -El Sr. Francesc Luna Pino

  2. -El Sr. Basili Insa Costajussà

  3. -La Sra. Pilar Júlia Domènech

  4. -La Sra. Rita Alemany Casarramona

  5. -Una vacant


  Com a principals requisits per poder-se presentar a les eleccions, els candidats han d’haver

estat membres de l’Associació HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LURDES durant un mínim de dos anys i sol·licitant per escrit un mes abans de la celebració de l’Assemblea

Diocessana, adjuntant el seu curriculum vitae dins de l’Associació i el motiu pel qual es presenta (capítol i art.3) (Capitol ii art.5) del Reglament de Règim interior


El termini de presentació de candidatures s’acabarà el dia 30 de setembre de 2017 a les 8

del vespre. Les butlletes es podran portar personalment, enviar per correu ordinari o al mai: secretaria.diocesanavic@gmail.com


Podeu demanar la butlleta de “Candidatura” a les oficines de l’Hospitalitat de cada comarca.


Per la junta Diocesana

Francesc Luna Pino

President Diocesà